Tearmann Dúlra Dhroim nDamh

Caomhantas

Timpeallacht ar leith

Cuireann Tearmann Dúlra Pobail Dhroim nDamh ar fáil timpeallacht ar leith a d’fhorbair ar feadh na mílte bliain ó fhoraois dhlúth agus bogaigh ar theocht mheasartha go gréasán níos oscailte de ghnáthóga éagsúla. Tharla an t- athrú mar gheall ar idirgdhabháil daoine trí innillt beostoic ísealdéine ó tháinig na chéad fheirmeoirí go hÉirinn timpeall 6,000 bliain ó shin. Lig an cur chuige ísealdéine seo do lear mór de na gnáthóga a raibh éagsúlacht shaibhir iontu inár dtírdhreach ársa mairstin taobh le cleachtais talmhaíochta ár sinsear. 

Tá an t-ádh dearg orainn gur lean an cur chuige ísealdéine seo i leith na feirmeoireachta ar aghaidh ar an tearmann go dtí an t-am i láthair agus go raibh muid ábalta an iarsma seo dár dtírdhreach ársa a chaomhnú. Mar gheall ar dhiansaothrú an talaimh feirmeoireachta sa tírdhreach níos leithne, tá an tearmann anois ina chuid ríthábhachtach dár n-oidhreacht éiceolaíoch a chaithfear a chaomhnú. Is taisclann dár mbithéagsúlacht é a fhéadfaidh lá éigin ról tábhachtach a imirt leis na gnáthnóga saibhre atá ann a athréimniú i dtírdhreach i bhfad níos leithne. 

chaomhnú agus feabhsú

Is é ár bpríomhchuspóir i dtaca leis an chaomhantas na leibhéil shaibhre bhithéagsúlachta atá le fáil anseo ar an tearmann a chaomhnú agus a fheabhsú trí leanstan ar aghaidh leis an chleachtas chianaosta seo, innillt ísealdéine shéasúrach sna gnáthóga éagsúla sa tearmann, ag úsáid eallach traidisiúnta Gaelach, an bhó mhaol. Tacófar leis seo le caomhnú díreach, monatóireacht leanúnach ar ghnáthóga agus measúnú leanúnach ar éifeachtúlacht ár gcuir chuige i leith an chaomhantais. Oibrímid i gcomhpháirt le grúpaí caomhantais éagsúla, lena n-áirítear an tIontaobhas Coillearnaí, Iontaobhas Fiadhúlra Uladh agus Caomhantas Féileacán, le cuidiú, treoir agus tacaíocht ó Ghníomhaireacht Chomhshaoil TÉ.

Tá foireann thiomanta saorálaithe anois againn a dhéanann obair chaomhantais rí- thábhachtach ag cuidiú tacú leis na gnáthóga agus na speicis éagsúla ar an tearmann. Reáchtáilimid laethanta oiliúna caomhantais chomh maith i rith na blianta do dhaoine fásta agus daoine óga a bhfuil spéis acu scileanna nua talamhbhunaithe a fhoghlaim, leithéid claíocha cloiche a thógáil, fálta a leagan, roschoillte a bharrscoitheadh, speicis ionracha a bhaint ar shiúl agus crainn a chur. Más spéis leat a bheith i do shaorálaí linn, déan teagmháil agus coinneoimid ar an eolas thú fá dheiseanna ar na bacáin.