Tearmann Dúlra Dhroim nDamh

Caomhantas

Timpeallacht ar leith

Drumnaph Nature Reserve offers a unique environment that has evolved over the millennia from dense temperate forest and wetlands into a more open patchwork of diverse habitats.  This transition has been brought about by human intervention through low-intensity livestock grazing since the first farmers arrived in Ireland approximately 6,000 years ago.  This low-intensity approach allowed many of the richly diverse habitats in our ancient landscape to find a new home alongside the agricultural practices of our ancestors. 

We are very fortunate that this low-intensity approach to farming has continued on the reserve into modern times and that we have been able to conserve this remnant of our ancient landscape.  The intensification of agricultural land within the wider landscape means that the reserve has become a vitally important part of our ecological heritage that needs to be preserved.  It is a repository of our biodiversity that could one day play an important role in reinstating its rich habitats within a much wider landscape. 

chaomhnú agus feabhsú

Is é ár bpríomhchuspóir i dtaca leis an chaomhantas na leibhéil shaibhre bhithéagsúlachta atá le fáil anseo ar an tearmann a chaomhnú agus a fheabhsú trí leanstan ar aghaidh leis an chleachtas chianaosta seo, innillt ísealdéine shéasúrach sna gnáthóga éagsúla sa tearmann, ag úsáid eallach traidisiúnta Gaelach, an bhó mhaol. Tacófar leis seo le caomhnú díreach, monatóireacht leanúnach ar ghnáthóga agus measúnú leanúnach ar éifeachtúlacht ár gcuir chuige i leith an chaomhantais. Oibrímid i gcomhpháirt le grúpaí caomhantais éagsúla, lena n-áirítear an tIontaobhas Coillearnaí, Iontaobhas Fiadhúlra Uladh agus Caomhantas Féileacán, le cuidiú, treoir agus tacaíocht ó Ghníomhaireacht Chomhshaoil TÉ.

Tá foireann thiomanta saorálaithe anois againn a dhéanann obair chaomhantais rí- thábhachtach ag cuidiú tacú leis na gnáthóga agus na speicis éagsúla ar an tearmann. Reáchtáilimid laethanta oiliúna caomhantais chomh maith i rith na blianta do dhaoine fásta agus daoine óga a bhfuil spéis acu scileanna nua talamhbhunaithe a fhoghlaim, leithéid claíocha cloiche a thógáil, fálta a leagan, roschoillte a bharrscoitheadh, speicis ionracha a bhaint ar shiúl agus crainn a chur. Más spéis leat a bheith i do shaorálaí linn, déan teagmháil agus coinneoimid ar an eolas thú fá dheiseanna ar na bacáin.